REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WDX S.A.

WDX S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 02-677) przy ul. Taśmowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118662, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 9.234.719 zł, posługująca się numerem podatkowym NIP 521-10-12-480, posiadająca adres e-mail: sklep@wdx.pl, udostępnia niniejszym Serwis Internetowy w postaci SKLEPU INTERNETOWEGO WDX, dalej zwanego Sklepem, który działa i jest prowadzony pod adresem https://wozki.wdx.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Definicje użyte w Regulaminie

Użytkownik serwisu – przedsiębiorca lub konsument, który dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu (również jako: Klient);

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.wozki.wdx.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia (również jako: Serwis);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie nabyciu Towaru, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru

Towar – produkty dostępne do nabycia w Sklepie

Sprzedawca – WDX S.A. z siedzibą w Warszawie

I Postanowienia ogólne i podstawowe informacje o sklepie

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

 • Użytkownicy Serwisu (Klienci) mogą kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem 801 332 629 lub przesyłając zapytania na adres: sklep@wdx.pl.

 • Użytkownicy Serwisu mogą, na zasadach określonych tym Regulaminem przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, kupować, z obowiązkiem zapłaty, Towar dostępny w Sklepie, a także korzystać ze Sklepu i wszystkich udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności.

 • Przed dokonaniem zakupów Klienci powinni zapoznać się z zasadami funkcjonowania Sklepu określonymi w niniejszym Regulaminie.

 • Z założenia Sklep jest dostępny dla Klientów przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej lub nieprzerwanej dostępności strony internetowej Sklepu.

 • Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Polski.

 • Klient może w każdym czasie pobrać ze strony https://wozki.wdx.pl aktualną wersję Regulaminu.

 • Stosunki prawne – dla poszczególnych Towarów, Sprzedawca odrębnie określa warunki ich zakupu. Szczegółowe warunki zakupu poszczególnych towarów wynikają z oferty dostępnej dla poszczególnych Towarów w Serwisie.

II Informacje o towarach i cenach

 • Sprzedawca zapewnia, że podstawowe wymagane przepisami prawa informacje o Towarach zamieszczone są w języku polskim, na stronie internetowej danego produktu.

 • Ceny Towarów zamieszczane przy opisie Towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w obowiązującej stawce) i nie uwzględniają kosztów ich dostawy do Klienta.

 • Odrębnie, w zakładce "Dostawa i koszty wysyłki" są podane ogólne koszty dostawy Towaru na terenie Polski (koszty dostawy nie są wliczone w cenę Towaru). Na koszt dostawy składa się cena związana z obsługą procesu logistycznego do Klienta i opłata związana z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. Koszty związane z oznaczonym sposobem płatności odpowiadają opłacie ponoszonej przez Sklep w związku z wybranym przez Klienta sposobem płatności.

III Zamówienia i dokumenty potwierdzające sprzedaż

 • Klientem Sklepu może być: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych - na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, osoba prawna albo podmiot nieposiadający osobowości prawnej, któremu właściwe przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

 • Zamówienia mogą być składane;

 1. przez stronę internetową Sklepu po zalogowaniu się Klienta zarejestrowanego w serwisie, a także bez konieczności logowania się Klienta w Serwisie

 2. bez konieczności rejestracji konta w Serwisie oraz telefonicznie pod numerem: 801 332 629

Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest w języku polskim, w następstwie złożenia przez Klienta zamówienia Towaru dostępnego w Sklepie (kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę"). Kliknięcie tego przycisku potwierdza, że Klient przyjął ofertę Sprzedawcy, zapoznał się z głównymi elementami umowy sprzedaży, zrozumiał i zaakceptował ich treść.

 • W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności on-line i niedokonania płatności zgodnie z Regulaminem serwisu realizującego te płatności (PayU), do pobrania pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy, zawarta umowa sprzedaży wygasa.

 • Klient składając zamówienie w Serwisie winien wskazać wszystkie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, liczbę i rodzaj nabywanych produktów oraz adres dostawy Towaru. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wskazanie błędnych danych, w szczególności adresu dostawy Towaru.

 • Po skutecznie zakończonej procedurze składania zamówienia, Klient na udostępniony adres e-mail otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i danych o zamówieniu. Sprzedawca potwierdzi w tym trybie istotne warunki umowy, prawo i warunki odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na rzecz konsumenta i poinformuje o statusie złożonego zamówienia.

 • Dokumentem potwierdzającym sprzedaż Towaru w Sklepie na rzecz Klienta, niezależnie od tego czy Klient jest konsumentem czy przedsiębiorcą jest faktura VAT. Klient wyraża zgodę i żąda, aby faktura VAT dokumentująca sprzedaż zrealizowaną przez Sklep była mu doręczana po wydaniu zakupionego Towaru drogą elektroniczną na udostępniony, przy składaniu zamówienia lub rejestracji konta w Serwisie, adres e-mail. Sklep zwolniony jest z obowiązku wysyłania faktury VAT Klientowi w innej formie, w szczególności - papierowy egzemplarz faktury VAT nie będzie dołączany do zakupionego Towaru. Powyższe nie uchybia przepisom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).

IV Dostawa zakupionego towaru

 • Dostawa Towaru realizowana jest na adres na terytorium Polski, wskazany w zamówieniu Klienta, za pośrednictwem kuriera. Klient wyraża zgodę na udostępnienie firmie kurierskiej, którym Sprzedawca posłuży się przy dostawie Towaru przeznaczonego dla Klienta, danych teleadresowych Klienta, w tym adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego Klienta w celu usprawnienia procesu skutecznego doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony przez Klienta w Sklepie Towar.

 • W przypadku udostępnienia przez Sklep opcji osobistego odbioru zakupionego przez Klienta Towaru w Sklepie, w razie wybrania przez Klienta takiej opcji, odbiór ten będzie możliwy w odrębnie uzgodnionym przez Strony terminie, w magazynie Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem: ul. Szczawińska 54/58, Zgierz, po zapłaceniu przez Klienta pełnej ceny za ten Towar przy wykorzystaniu dostępnych w Sklepie sposobów płatności i po zaksięgowaniu tej wpłaty na rachunku Sprzedawcy lub dokonaniu zapłaty gotówką przy odbiorze Towaru.

 • Na okres realizowanej przez Sprzedawcę dostawy dostępnego w Sklepie Towaru zamówionego przez Klienta składa się czas realizacji zamówienia (kompletowania i pakowania Towaru, dokonania płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż, zamówienia kuriera oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską). Okres dostawy Towaru wynosi łącznie do 4 tygodni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (przy zamówieniach płatnych za pobraniem) lub od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku Sprzedawcy (przy zamówieniach płatnych za pośrednictwem płatności on-line), przy czym Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar dostępny w Sklepie został dostarczony w terminie 2 dni roboczych od - odpowiednio- dnia złożenia zamówienia/dnia zapłaty, w myśl powyższego zapisu.

 • Jeżeli Towar nie może być dostarczony w powyższym czasie, niezwłocznie, nie później jak w terminie 10 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi Klienta o przeszkodach i uzgodni z nim dalszą procedurę postępowania (nowy termin dostawy lub rozwiązanie/zmianę umowy).

 • Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Klient nie ma możliwości zamówienia dostawy na wskazany dzień lub godzinę.

 • Sprzedawca dostarczy Klientowi zakupiony Towar w stanie wolnym od wad. W przypadku podejrzenia uszkodzenia Towaru w transporcie, Klient ma prawo sprawdzić towar w obecności kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń spisać stosowny protokół szkody (zaznaczyć stwierdzone uszkodzenia w liście przewozowym) i o powyższym zawiadomić Sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie już po odebraniu towaru od przewoźnika, Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę lub przewoźnika niezwłocznie, nie później jak w terminie 14 dni od odebrania towaru celem protokolarnego stwierdzenia stanu przesyłki. Powyższe zachowanie się Klienta usprawni procedurę reklamacyjną w sprawie dostarczenia Towaru uszkodzonego.

 • Dostarczany Towar jest zapakowany w stanie zupełnym i kompletnym co oznacza, że do Towaru dołączana jest dokumentacja znajdująca się w komplecie z Towarem (np. instrukcje użytkowania, konserwacji etc.). W przypadku stwierdzenia, że ilość dostarczonego Towaru jest niezgodna z Zamówieniem Klient w obecności kuriera spisze stosowny protokół, w którym określona zostanie liczba i rodzaj dostarczonego Towaru oraz liczba i rodzaj Towaru brakującego.

 • Na koszt dostawy wpływ ma ilość zamówionego Towaru przekładająca się na wielkość i wagę paczki oraz wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.

V Sposoby płatności i zwrot należności

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary w następujący sposób:

  • przy skorzystaniu z płatności on-line - przy wykorzystaniu usługi "szybkich przelewów" oferowanych przez poszczególne banki (PayU),

  • przy skorzystaniu z płatności obsługiwanymi kartami płatniczymi (PayU),

  • dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy, wpisując dane:

zakup REGAŁY I PRZENOŚNIKI

Raiffeisen

RCBWPLPW

03 1750 0009 0000 0000 1306 9239

Zakup WÓZKI, WYNAJEM, SERWIS

Millennium

BIGBPLPW

80 1160 2202 0000 0000 6082 0401


Nazwa: WDX S.A. Adres: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Kupującego oraz numer zamówienia

  • dokonując, po zarejestrowaniu się w Serwisie Sprzedawcy i po zalogowaniu się, opcji wyboru wysyłki Towaru za pobraniem, z zastrzeżeniem, że według tego sposobu płatności mogą być regulowane wyłącznie zamówienia Klienta, który dokonał wcześniej co najmniej 3 transakcji w sklepie internetowym WDX – poprzez płatność gotówką, kurierowi/innemu uzgodnionemu przewoźnikowi, za pośrednictwem którego realizowana jest dostawa.

 • Klient dokonuje wyboru jednej określonej formy płatności za całe zamówienie przy składaniu zamówienia.

 • W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru sposobu płatności:

  • Przy wyborze płatności on-line (szybkim przelewem elektronicznym) oraz obsługiwanymi kartami płatniczymi - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub uzyskaniu informacji o płatności Klienta pochodzącej od przedstawiciela Serwisu obsługującego tę płatność. Czas zapłaty nie może przekroczyć 3 dni roboczych. Za zapłatę uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku braku zapłaty w terminie wyżej określonym, zamówienie zostanie anulowane;

  • Przy wyborze płatności poprzez dokonanie przelewu tradycyjnego dokonując przelewu tradycyjnego na konto bankowe Sprzedawcy - należność za Towar pobierana jest jako przedpłata, co oznacza że Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas zapłaty, tj. czas zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy, nie może przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie anulowane;

  • Przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem) należność za Towar pobierana jest w chwili dostawy lub odbioru Towaru.

 • W przypadku, gdyby Klient nie dokonał zapłaty i odbioru Towaru przesyłki płatnej za pobraniem, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 3 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem niepodjętej przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą i uzgodni warunki ponownej dostawy i dostawa ta zostanie zrealizowana. W razie ponownej dostawy Towaru, Klient ponosi opłatę za przesyłkę w wysokości i na zasadach określonych przy złożeniu zamówienia. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.

 • W przypadku, gdyby Klient nie odebrał Towaru, za który uprzednio zapłacił, Towar przesyłany jest zwrotnie do Sprzedawcy. Klient ma możliwość zlecenia ponownego wysłania Towaru. W razie niezgłoszenia przez Klienta woli ponownego wysłania mu Towaru, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z upływem 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę towaru z powrotem. Sprzedawca może na zasadach określonych w kodeksie cywilnym dochodzić od Klienta naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży.

 • Usługę "szybki przelew elektroniczny" za pośrednictwem portalu PayU realizuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 • Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem portalu PayU realizuje PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 • Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PayU dostępne są na stronie internetowej https://www.payu.pl/. Klient winien zapoznać się z tymi warunkami.

VI Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Konsumentów

 • Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] kodeksu cywilnego może zrezygnować z zakupu dokonanego w Sklepie i odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru konsumentowi, ponosząc jedynie koszty wymienione poniżej.

 • Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem albo oświadczenia wraz z Towarem na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy w drodze elektronicznej wysyłając maila na adres: zwroty@wdx.pl. W wypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Klient odstępując od umowy, może posłużyć się formularzem elektronicznym, który znajduje się na stronie serwisu pod adresem https://wozki.wdx.pl/zwroty

 • Złożenie samego oświadczenie bez jednoczesnego zwrotu Towaru pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Towaru, nie później jak w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy.

 • Uiszczona przez Klienta cena za Towar wraz z kosztami przesyłki do Klienta (kosztami, które poniósł Klient, a jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - kosztami zwykłego najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę), zostanie Klientowi zwrócona niezwłocznie po odstąpieniu przez Klienta od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

 • Zwrot Towaru dokonywany wskutek realizacji prawa odstąpienia przez konsumenta następuje na koszt Klienta i konsument decydujący się na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy musi liczyć się z koniecznością poniesienia tego kosztu.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 • Klientom nie będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

VII Procedura reklamowania wadliwego Towaru

 • Na zakupione w Sklepie Towary, Sprzedawca może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Okresy gwarancji poszczególnych Towarów są dostępne przy ich opisie w Sklepie. Gwarancja może ulec wydłużeniu pod warunkiem zapłaty przez Klienta ustalonej ze Sprzedawcą ceny za wydłużenie gwarancji.

 • Niezależnie od ewentualnej gwarancji, Klientowi, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru w okresie 2 lat od wydania mu Towaru, przysługują roszczenia z tytułu rękojmi. Reklamacji nie podlegają Towary, w których wady ujawnią się po upływie 2 lat od wydania Towaru Klientowi, ani Towary uszkodzone przez Klienta, uszkodzone w związku niewłaściwym użytkowaniem lub montażem niezgodnym z zaleceniem Sprzedawcy, niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym środowiskiem użytkowania – chyba że Towar objęty jest gwarancją, obowiązującą przez okres powyżej 2 lat. W przypadku wątpliwości co do sposobu montażu, użytkowania lub konserwacji Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu wyjaśnienia wątpliwości.

 • Każdy Klient Sklepu winien zbadać rzecz zakupioną w Sklepie w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Klient, który jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 • Wady ujawnione w okresie rękojmi będą usuwane przez Sprzedawcę w sposób i na zasadach uregulowanych przepisami kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu.

 • Sklep ustosunkuje się do zgłoszonych przez Klienta roszczeń w terminie 14 dni.

 • Wymiana lub naprawa rzeczy wadliwej odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy koszt demontażu i ponownego zamontowania przewyższa cenę rzeczy, Sklep może odmówić demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, Sklep odpowiada za koszt demontażu wadliwej rzeczy i ponownego zamontowania rzeczy wolnej od wad w granicach - do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W przypadku gdy Klient wybrał sposób zwrotu Towaru rekomendowany przez Sprzedawcę, koszt dostarczenia rzeczy wadliwej na adres Sprzedawcy obciąża Sklep. Sprzedawca może również zaproponować Klientowi samodzielny odbiór Towaru od Klienta.

 • Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi winien zgłosić Sprzedawcy zawiadomienie o wadzie (reklamacja). Wraz z reklamacją Klient obowiązany jest przedstawić reklamowany towar. Sklep udostępnia w Serwisie formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej, którym Klient może posłużyć się zgłaszając reklamację. Reklamacja powinna wskazywać okoliczności istotne z punktu widzenia możliwości rozpatrzenia reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód potwierdzający, że reklamacja dotyczy rzeczy zakupionej w Sklepie w oznaczonym czasie.

 • W przypadku wskazania przez Sklep na potrzebę odesłania wadliwego towaru celem jego zbadania, klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru Towaru. Odbiór towaru od klienta i jego zwrot do Sprzedawcy odbędzie się na koszt Sprzedawcy. Klient może sam odesłać produkt, na własny koszt na adres: WDX Sp. z o.o. ul. Szczawińska 54/58, Zgierz z dopiskiem „reklamacja eSklep”.

 • W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, Klient powinien wypełnić formularz reklamacyjny w wersji elektronicznej znajdujący się pod adresem https://wozki.wdx.pl/reklamacje przed wysłaniem Towaru wadliwego na wskazany powyżej adres. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wypełnione wraz ze zdjęciem/zdjęciami reklamowanego Towaru potwierdzającymi istnienie wady i dokumentem potwierdzającym moment zakupu tego Towaru w Sklepie.

 • Reklamację uznaje się za złożoną z chwilą jej dostarczenia Sprzedawcy. Po wysłaniu zgłoszenia reklamacji poprzez wykorzystanie udostępnionego formularza, Klient otrzyma od Sklepu potwierdzenie otrzymania zawiadomienia o wadzie. Potwierdzenie może zawierać indywidualne dyspozycje prowadzące do uproszczenia lub skrócenia procedury reklamacyjnej, którym klient powinien się poddać, a także wskazywać informacje dotyczące dalszych niezbędnych działań, które należy podjąć w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

 • Jeżeli towar oferowany w Sklepie objęty jest gwarancją Producenta lub Sprzedawcy, w opisie takiego Towaru jest zawarta wyraźna informacja w tym przedmiocie. W takim wypadku do Towaru dołączane jest oświadczenie gwarancyjne gwaranta (dokument gwarancyjny), określające uprawnienia, jakie wiążą się z udzieloną gwarancją i zasady realizacji roszczeń z gwarancji. Wykonywanie uprawnień z rękojmi jest niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji, gdy jest ona udzielana.

 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie udzielona Klientowi w taki sam sposób, w jaki Klient wniósł reklamację.

VIII Wymagania techniczne, funkcjonalność usług Sklepu

 • W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest: połączenie z Internetem, posiadanie konta e-mail i telefonu komórkowego, włączona obsługa JavaScript, korzystanie z wybranej przeglądarki internetowej w wersjach: Internet Explorer w wersji 7.x wzwyż, Opera w wersji 9.x wzwyż, Firefox w wersji 2.x wzwyż lub Chrome w wersji 1.x wzwyż (rekomendowane Chrome i Firefox). Przeglądarka powinna obsługiwać technologię "cookies".

 • Sprzedawca zapewnia, że dąży do zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i deklaruje, że będzie czynił starania, aby usuwać w rozsądnym terminie istotne nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 • W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą płatności on-line) oraz braku zmiany statusu zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności, którą należy wysłać na e-mail reklamacje@wdx.pl wskazując charakter nieprawidłowości i dane Klienta.

IX Rejestracja w Serwisie

 • Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie rejestracyjnego na stronie: https://wozki.wdx.pl/ logowanie. Rejestracja w serwisie wymaga podania wymaganych w formularzu rejestracyjnych danych, niezbędnych do założenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika Sklepu oraz realizacji i obsługi składanych zamówień. Do skutecznej rejestracji wymagane jest aktywowanie konta. O procedurze rejestracji Klient jest informowany w toku rejestracji konta. W przypadku zmiany danych Klienta po utworzeniu konta w Serwisie Sprzedawcy, Klient powinien uaktualnić dane, które uległy zmianie.

 • Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez Sprzedawcę i/lub partnerów biznesowych Sprzedawcy. Zgody w tym zakresie mogą być w każdym czasie odwołane.

 • Klient może w każdym czasie usunąć swoje konto lub zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę.

 • Klient winien zachować w tajemnicy login i hasło dostępu do konta i nie udostępniać go innym.

 • Sprzedawca może usunąć konto Klienta w następujących sytuacjach:

  • gdy Klient narusza niniejszy regulamin,

  • podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,

  • gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy składaniu zamówienia,

  • gdy Klient podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za zamówienia.

 • Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub danych właściwych dla realizacji dostawy do Klienta uznaje się:

  • jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się" lub inną równoważną,

  • dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona powyżej.

 • W przypadku usunięcia konta, wszelkie złożone zamówienia ulegają natychmiastowemu anulowaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

X Dane osobowe

 • Administratorem danych klientów jest Sprzedawca.

 • Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu realizacji składanych Zamówień, kontaktu z klientem oraz w zależności od dodatkowo wyrażonej zgody także w celach marketingowych, w tym również przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).

 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej – składanie i realizacja zamówień. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych jeżeli taką zgodę wyraził.

 • Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy, a także firmy świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie wsparcia procesów informatycznych, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, kancelarie prawne, firmy pośredniczące w procesie płatności za towar oraz firmy transportowe i montażowe, będące podwykonawcami Sprzedawcy

 • Po realizacji zamówienia dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z dochodzeniem roszczeń i obroną przed ewentualnymi roszczeniami, wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego

 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XI Postanowienia końcowe

 • Klient przed rejestracją w Serwisie lub przed złożeniem zamówienia, obowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku trudności w zrozumieniu dowolnego zapisu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu usunięcia wątpliwości na tle znaczenia określonego zapisu.

 • Klient powinien korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub naruszające prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

 • W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu, do umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu oraz do innych stosunków prawnych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny i innych odpowiednich zakresem przepisów prawa.

 • Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
  a/ zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  b/ zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  c/ uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 • Sklep informuje również, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • W odniesieniu do sprzedaży na rzecz przedsiębiorcy i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla Sprzedającego.

 • W przypadku nieważności określonego zapisu Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Jeżeli którykolwiek z zapisów Regulaminu ustala warunki mniej korzystne dla Klienta będącego konsumentem, niż odpowiednie przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, może on powoływać się w odniesieniu do Sprzedawcy na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 • O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).

 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "Regulamin" na stronie https://wozki.wdx.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnie obowiązującej wersji.Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.